Thông báo pháp lý

THÔNG TIN HỢP PHÁP

Trang web này là tài sản của GHO AHK SPRL (0699.562.515) nằm trong BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Hộp 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM do Chủ tịch của nó là ông Thierry REMY đại diện. Giám đốc xuất bản trang web là Mr Thierry REMY, nhà cung cấp đảm bảo việc lưu trữ trang web cũng như lưu trữ thông tin là GHO AHK SPRL.

NỘI DUNG CỦA TRANG WEB

Ông Thierry REMY không đảm bảo rằng trang web này không có khiếm khuyết, sai sót hoặc thiếu sót. Thông tin được cung cấp mang tính chỉ dẫn và chung chung mà không có bất kỳ giá trị hợp đồng nào. Mặc dù cập nhật thường xuyên, ông Thierry REMY không thể chịu trách nhiệm về việc sửa đổi các quy định hành chính và pháp lý xảy ra sau khi xuất bản. Tương tự, Thierry REMY không chịu trách nhiệm về việc sử dụng và giải thích thông tin có trong trang web này. Ông Thierry REMY không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi-rút nào có thể lây nhiễm vào máy tính hoặc bất kỳ phần cứng máy tính nào của người dùng, sau khi sử dụng, truy cập hoặc tải xuống từ trang web này. Ông Thierry REMY có quyền sửa đổi nội dung của các chào hàng thương mại này bất kỳ lúc nào.

QUYỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TÁC GIẢ

Trang web này là tài sản của Thierry REMY, người nắm giữ tất cả các quyền sở hữu trí tuệ. Trang web này tạo thành một tác phẩm được bảo vệ dưới quyền sở hữu trí tuệ, cũng như cấu trúc chung của trang web, thiết kế đồ họa cũng như các yếu tố có thể truy cập được trên trang web (biểu mẫu, văn bản, hình ảnh, hình ảnh…). Trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản của Thierry REMY, trang web và thông tin có trong đó không được sao chép, tái tạo, sửa đổi, truyền tải, xuất bản trên bất kỳ phương tiện nào, khai thác toàn bộ hoặc một phần cho các mục đích thương mại hoặc phi thương mại, hoặc phục vụ để thực hiện các tác phẩm phái sinh. Việc không tuân thủ các quy tắc này có thể quy kết trách nhiệm của người sử dụng Internet theo nghĩa của Điều L. 713-2 và L.713-3 của Bộ luật Sở hữu trí tuệ.

BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Theo luật ngày 6 tháng 1978 năm 172 liên quan đến máy tính, tệp và quyền tự do, trang web này là đối tượng của một tuyên bố đơn giản với Ủy ban National Informatique et Liberties. Người sử dụng Internet được thông báo rằng thông tin mà anh ta giao tiếp qua các biểu mẫu trên Trang web là cần thiết cho việc thực hiện các dịch vụ do Ông Thierry REMY cung cấp. Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến anh ta bằng cách viết thư cho Thierry REMY, GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 1 Hộp 1080 XNUMX MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM Ngoài ra, các máy tính kết nối với trang web này lưu trữ trên đĩa cứng của họ một hoặc nhiều tệp văn bản được gọi là “Cookie” ghi lại thông tin liên quan đến việc điều hướng trên trang web được tạo từ máy tính được lưu trữ “cookie” (loại trình duyệt, các trang đã xem, ngày và giờ tư vấn,…) . Ông Thierry REMY sử dụng các “Cookie” này cho mục đích thống kê, nhằm cải thiện tính công thái học của trang web, nhằm theo sát lợi ích của người dùng Internet tốt hơn. Người dùng được kết nối với trang web có quyền tự do phản đối việc đăng ký “cookie” bằng cách sử dụng các chức năng tương ứng trên trình duyệt của mình. Trong trường hợp này, nó có thể không được hưởng lợi từ tất cả các chức năng và dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

HYPERTEXT LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này cung cấp các liên kết siêu văn bản đến các trang web được xuất bản bởi các bên thứ ba. Các liên kết này được thiết lập với thiện chí và Thierry REMY không chịu trách nhiệm về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với các trang web này. Do đó, trong bất kỳ trường hợp nào, các liên kết siêu văn bản này không thể có trách nhiệm của Ông Thierry REMY: chỉ có trách nhiệm của các biên tập viên của các trang được tham chiếu trên trang của Ông Thierry REMY.

QUYỀN ÁP DỤNG:

tùy thuộc vào nguồn gốc của việc lập hóa đơn, luật hiện hành sẽ là của Bỉ hoặc Úc.